Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Motta nyheter og tilbud før alle andre – meld deg på Interfoto nyhetsbrev >

Utleiebetingelser

Her finner du Interfotos alminnelige betingelser for utleie og utlån.

 

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for ethvert utleie og utlån av utstyr, utrustning og annet materiell (”utstyret”) fra Interfoto AS (”Interfoto”) til profesjonell bruker eller forbruker (”kunden”). Kunden har akseptert disse betingelsene ved mottakelse av utstyr som er utleid eller utlånt fra Interfoto. Hvis utstyret kun finnes i ett eksemplar, bes kunden bestille i god tid for å sikre at den er tilgjengelig på hentetidspunktet. Ved bestilling av lån/leie over web skal kunden få bekreftet reservasjonen per e-post.

 

2. Leie-/lånetid

Leie-/lånetiden beregnes med utgangspunkt i hvert påbegynte døgn. Leie-/lånetiden beregnes fra den tid henting er avtalt, eller det tidspunkt utstyret sendes av Interfoto. Leie-/lånetiden løper til og med den dag utstyret er returnert og kvittert hos Interfoto.

 

3. Vederlag

Vederlaget følger av den til en hver tid gjeldende prisliste, eller av det som er avtalt. Leieprisene er beregnes per påbegynte døgn, dersom ikke annet fremgår eller er avtalt. Vederlaget for leie/lån i en helg (lørdag og søndag) beregnes til sammen som 1,5 leie-/lånedager. Interfoto gir følgende rabatt på normale døgnpriser ved utleie:


1-4 dager = 0 % rabatt
5 dager = 20 % rabatt
6 dager = 25 % rabatt
7-13 dager = 30 % rabatt
14-20 dager = 35 % rabatt
21-27 dager = 40 % rabatt
28+ dager = 50 % rabatt

 

Studenter får 25% rabatt, studentbevis må fremvises.


Installasjonshjelp inngår ikke i vederlaget. Det kan avtales annen beregning av vederlaget.

 

4. Utlevering og tilbakelevering

Utstyret skal hentes hos Interfoto på Skøyen til avtalt tid, med mindre det er avtalt at det skal hentes på et annet sted. Hentes ikke utstyret til avtalt tid av kunden, skal det betales vederlag fra og med avtalt dag for henting. Utstyret skal returneres ved levering hos Interfoto på Skøyen på forsvarlig måte innen avtalt tid, med mindre det er avtalt at det skal leveres på et annet sted. Utsending av utstyr kan avtales mellom Interfoto og kunden. Dersom det er avtalt utsending av utstyret, plikter kunden å betale alle transportkostnader. Dersom transport bestilles av Interfoto, kan Interfoto viderefakturere kunden for slike kostnader.

 

5. Fremleie/videre utlån

Kunden kan ikke fremleie utstyret eller låne det ut til andre, eller foreta noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). Kunden kan ikke overlate utstyret til tredjepersoner for oppbevaring, med mindre dette skjer i forbindelse med avtalt transport i forbindelse med tilbakelevering til Interfoto.

 

6. Forsinket tilbakelevering

Dersom ikke utstyret returneres innen avtalt tid, faktureres kunden med leiepris for den tid utstyret besittes utover avtalt leie-/lånetid. Dersom det ikke finnes leiepris for utstyret, faktureres kunden for vederlag for tilsvarende utstyr.

 

7. Avbestilling

Kunden kan avbestille utstyret med varsel minst to virkedager forut for låne-/leieperiodens start. Ved avbestilling etter dette, vil kunden faktureres for to dagers leie.

 

8. Bruk av utstyret

Kunden plikter å bruke og oppbevare utstyret på varsom måte. Utstyret skal kun brukes til slikt bruk utstyret er ment for, og under slike forhold som det er beregnet for. Kunden plikter å sette seg inn i korrekt bruk av utstyret. Kunden plikter å tilse at utstyret beskyttes mot uvedkommende. Kunden kan ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Utstyret kan ikke brukes utenfor Norge, med mindre annet er avtalt. Ved utlån-/leieavtale av utstyr i Interfotos lokaler kan utstyret kun benyttes innenfor normal arbeidstid, med mindre annet er avtalt. Det påligger kunden å skaffe seg den nødvendige kompetanse om håndtering av digitale systemer og programvare. På stedet assistanse og support må avtales separat.

 

9. Garanti og ansvar for mangler

Interfoto garanterer at den utrustning som lånes eller leies ut er i fullgod stand, men ikke at det er passende for kundens bruk. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende ved utlevering, foreligger det en mangel. Mangel anses også å foreligge dersom det under utlånet/utleiet oppstår feil som ikke kan føres tilbake til kundens, eller andre som kunden svarer for, oppbevaring eller bruk. Kunden har bevisbyrden for at feil som oppstår senere enn utlevering ikke kan føres tilbake til kundens oppbevaring eller bruk. Garantien innebærer at Interfoto ved mangel umiddelbart bytter utstyret med fungerende utrustning, uten ekstra kostnader for kunden og med raskeste forsendelse (”omlevering”). Retten til omlevering gjelder bare innen Norge. Dersom omlevering ikke er mulig, har kunden rett til prisavslag tilsvarende vederlaget for den periode utstyret ikke kan benyttes. Interfoto har intet erstatningsansvar for feil/skade ved utstyret, ut over plikten til omlevering og prisavslag som nevnt ovenfor. Interfoto er ikke heller ikke ansvarlig for slitasje eller eventuelle skader på bilder, filmer eller annet som forårsakes av utstyret, eller på gjenstander og lignende som kobles eller benyttes sammen med utstyret.

 

10. Forsikring av utstyret

Utleieutstyret er under leietiden forsikret via Interfoto ved at leietager belastes for en forsikringspremie.

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandel er på kroner 5.000,-

Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av brutto dagleie. Selve forsikringssummen er mva fri.

 

11. Ansvar

Kunden skal levere tilbake utstyret i samme stand som da det ble mottatt fra Interfoto. Ved tap, skade eller annen verdiforringelse av utstyret skal kunden umiddelbart melde fra til Interfoto. Ved tyveri skal kunden umiddelbart også melde fra til politi.

 

12. Ansvarsbegrensning

Interfoto kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap, herunder person- tings- og formuesskader, som er påført kunden, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med bruk, plassering eller transport av utstyret, med mindre Interfoto eller dets ansatte har opptrådt uaktsomt. Interfoto er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. Interfoto er under ingen omstendighet ansvarlig for tap som følge av at avtalen ikke kan oppfylles, ut over det vederlag kunden har betalt.

 

13. Tvister  Verneting.

Enhver tvist under denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Lykkes ikke dette, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.